Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach, Pl. Przemysława 9

Inwestor:
Główny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Powiat Poznański, Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe EKOLAS, Przygodzice (lider), Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, Promnice (partner)
APPIA Pracownia Architektury, Poznań
mgr inż. arch. Zbigniew Antczak
mgr inż. Ewa Słowińska
mgr inż. arch. Maciej Jakubowski,
mgr inż. arch. Szymon Wytykowski (architektura), mgr inż. Przemysław Waligórski, mgr inż. Leszek Schreiber (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzie­ci Niewidomych w Owińskach rezyduje w pocyster­skim zespole klasztornym. Teren ośrodka zajmu­je, oprócz obiektów poklasztornych, około 3,5 ha otwartych terenów zielonych, stanowiących fragment dawnego parku.

Park Orientacji Przestrzennej jest obiektem unikato­wym. Powierzchnia zabudowy wynosi 97,04 m2, po­wierzchnia parku 38 588,00 m2.

Realizacja zadania miała na celu odtworzenie ogrodu barokowego i parku krajobrazowego oraz wkompo­nowanie w ich przestrzeń przyrządów dydaktycznych i rekreacyjnych, służących przygotowaniu dzieci miesz­kających i uczących się w Ośrodku do życia codzien­nego w kręgu ludzi widzących. Nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, za­pachem, odbieranie sygnałów z otoczenia wszystki­mi zmysłami odbywa się przy wykorzystaniu ścieżek, dróg, wody, roślin, urządzeń technicznych stałych i mobilnych. W części wykorzystano typowe zestawy dydaktyczno-zabawowe, część została zaprojektowana przez nauczycieli i wychowawców Ośrodka. Przyrządy dydaktyczne są zlokalizowane w poszczególnych czę­ściach terenu, w sposób niekolidujący z planowanym założeniem parkowym.

Przy realizacji inwestycji uwzględniono wytyczne In­stytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewi­cza w Poznaniu oraz Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów Politechniki Poznańskiej w zakresie przygo­towania infrastruktury umożliwiającej późniejszą roz­budowę bazy dydaktycznej dla dzieci niewidomych.

Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy.