Dyplom uznania
Obiekty oświaty i kultury fizycznej
(Grupa IV)

Nadbudowa budynku dawnej drukarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Olszewskiej 12

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
PBM Południe SA, Warszawa
ARCHIMED Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Wojciech Gil
Zdzisław Woźniak
mgr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski (architektura), mgr inż. Bogusław Stejkowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


Istniejący budynek miał w swojej części wyższej trzy i cztery kondygnacje naziemne, a w skrzydle niższym – jedną kondygnację naziemną. Wykonano nadbudowę jednej kondygnacji nad istniejącym budynkiem oraz (w miejscu rozebranego skrzydła niższego jednokondygnacyjnego) wzniesiono nowy budynek trzy- i czterokondygnacyjny. Wejście główne do budynku, wraz z nowo zaprojektowaną otwartą klatką schodową i windą, znajdują się w nowej dobudowanej części. W obiekcie na parterze i I piętrze zostały urządzone nowoczesne pomieszczenia administracyjne (rektorat, sala senatu, dziekanaty) oraz pomieszczenia pomocnicze (magazyny, portiernia itp.), a na II i III piętrze – sale dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjno-socjalne.
Konstrukcję nowego budynku stanowi żelbetowy ustrój płytowo-słupowy. Ze względu na ograniczoną nośność istniejących murów budynku dawnej drukarni, konstrukcję nadbudowy ostatniej kondygnacji przyjęto w formie ramy stalowej. Dach nad częścią nadbudowaną i częścią nową wykonano jako stropodach odwrócony. Nad wschodnią częścią skrzydła wysokiego odtworzono dach pulpitowy na konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową. Cechą charakterystyczną budynku jest odtworzony wygląd ceglanej elewacji dzięki zastosowaniu wykończenia systemową elewacją klinkierową o strukturze i kolorze naturalnej cegły. Elewację nadbudowanego czwartego piętra budynku wykonano z blachy stalowej profi lowanej koloru grafi towego. Zastosowano system odladzający dach, przez rozprowadzenie przewodów rurowych z glikolem, zasilanych ciepłem z węzła c.o.
Powierzchnia zabudowy wynosi 540,35 m2, powierzchnia użytkowa 1585,61 m2, a kubatura budynku 8271,40 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 17 miesiący.