Dyplom uznania
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Przebudowa opaski brzegowej w Sarbinowie (km 306,20-307,60)

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główny projekt:
Urząd Morski w Słupsku
AARSLEFF Specjalistyczne Roboty Fundamentowe, Warszawa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku
mgr inż. Paweł Barański
tech. Irena Kołodziej
inż. Jerzy Głombiowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca, jednostka projektowa.Opaska brzegowa w Sarbinowie została zbudowana w latach 1904-1909, o długości 1220 m. Celem budowy było powstrzymanie abrazyjnego cofania się brzegu morskiego (odległość kościoła w Sarbinowie od linii brzegowej zmniejszyła się ze 175 m w 1783 r. do 100 m w 1889 r.). W czasie sztormu w 1913/1914 r., na skutek przelewania się fal przez opaskę, Sarbinowo znalazło się pod wodą. Konieczne było wykonanie w opasce odwodnienia oraz odcinkowych murów betonowych na zapleczu. W następnych latach opaskę poddawano jedynie naprawom bieżącym.
Uderzenia fal spowodowały obluzowanie oraz wyrywanie kamiennej okładziny – szczególnie na koronie. Odwodna ściana muru oporowego poniżej okładziny z kamieni (odkrywana w czasie sztormów) wykazywała znaczne ubytki erozyjne spowodowane przez uderzające fale. Ponadto na betonowej ścianie poniżej lica wykonanego z kamienia, a także na spoinach pomiędzy blokami okładziny były widoczne nacieki, świadczące o filtracji wody przez nieszczelny beton, z którego wykonano opaskę oraz o złej pracy filtrów służących do wyrównywania poziomu wody gruntowej.
Przebudową objęto konstrukcję opaski, wraz z instalacjami. Celem było przywrócenie pełnej sprawności technicznej obiektu i spełnienie wymagań stawianych konstrukcjom ochronnym brzegu morskiego. Ważnym warunkiem przebudowy było zachowanie pierwotnego charakteru ściany odwodnej opaski oraz przystosowanie nawierzchni na koronie opaski do ruchu kołowego (pojazdów uprzywilejowanych i technicznych ochrony brzegu).
Powierzchnia zabudowy wynosi 12 000,00 m2, a powierzchnia użytkowa 6000,00 m2.
Całość prac wykonano w ciągu 11 miesięcy.