Dyplom uznania
Budynki biurowe
(Grupa IV)

Budynek biurowo-usługowy ANDERSIA BUSINESS CENTRE w Poznaniu

Inwestor:

Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
VON DER HEYDEN GROUP, Powołana Spółka Celowa Andersia Business Centre Sp. z o.o., Poznań
PROBUILD Sp. z o.o., Poznań
PORR (POLSKA) SA, Biuro Regionalne w Poznaniu
 Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich, Poznań
mgr inż. Łukasz Matuszkiewicz
mgr inż. Andrzej Kasołka, mgr inż. Marcin Bogacki,
inż. Dobrosław Wojciechowski
dr inż. arch. Stanisław Sipiński (architektura), mgr inż. Henryk Maćkowiak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, inwestor zastępczy i generalny wykonawca. Andersia Business Centre to budynek średniowysoki (wysokości 24,84 m), wzniesiony w Poznaniu na Pla­cu Andersa 7. Ma 5 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnacje podziemne parkingowe – 140 miejsc. W parterze przewidziano funkcję biurowo-usługową, a na poziomach od +1 do +4 funkcję biurową.

Komunikację pionową zapewniają dwie klatki scho­dowe oraz dźwigi – po trzy w każdej klatce. W kondy­gnacjach podziemnych zastosowano rampę zjazdową. Od strony wschodniej wykonano schody wejściowe na poziom pasażu wewnętrznego. Ściany zewnętrzne bu­dynku zaprojektowano jako przeszklone strukturalne, o konstrukcji aluminiowej.

Na fragmentach części cokołowych elewacji południo­wo-wschodniej i północnej, w rejonie lokalizacji plat­formy dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano okładziny z płyt kamiennych.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa słupowo-płyto­wa, ze stropami grzybkowymi. Ściany zewnętrzne czę­ści podziemnej stanowią ściany szczelinowe. Elemen­tami usztywniającymi budynek są żelbetowe trzony klatkowo-dźwigowe.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3127,65 m2, po­wierzchnia użytkowa 20 254,38 m2, a kubatura bu­dynku 102 049,45 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 31,5 miesiąca.