Dyplom uznania
Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa X)

Kaplica pogrzebowa z zapleczem technicznym dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 

Inwestor:
Generalny realizator:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Urząd Miasta Gdyni
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, Gdynia
Studio AG Sp. z o.o., Szczecin
mgr inż. Bogusław Marcinkiewicz
inż. Wojciech Fischer 
mgr inż. arch. Jacek Czaplicki (architektura), mgr inż. Marek Fert (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Kaplica pogrzebowa z zapleczem technicznym jest bu­dynkiem podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach naziemnych. Na parterze zlokalizowano kaplicę ze schodami prowadzącymi na antresolę, zaplecze, po­mieszczenia dla kapłana i biurowe, wc dla osoby nie­pełnosprawnej oraz garaż na 6 pojazdów. Na piętrze znajduje się część techniczna mieszcząca pomieszczenia socjalne dla pracowników (kuchnię, jadalnię, szatnię, pralnię, suszarnię, zaplecze sanitarne) oraz warsztat do wykonywania drobnych napraw. W piwnicy są zloka­lizowane magazyny i kotłownia gazowa. Komunikację pionową na zapleczu zapewnia klatka schodowa i win­da towarowo-osobowa.

Zaprojektowany obiekt został harmonijnie wkom­ponowany w skarpy terenowe o znacznej wysokości i znajdującą się wokół zieleń. Wykonano niezbędną infrastrukturę podziemną oraz nowe zagospodarowa­nie terenu, w tym małą architekturę, mury oporowe, oświetlenie, zieleń, ogrodzenie i nawierzchnię terenu.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna. Tworzą ją ławy fundamentowe schodkowe, ściany fundamentowe, ściany nadziemia zewnętrzne i we­wnętrzne oraz słupy i belki-ściany, stropy i stropodach oraz schody i szyb windowy.

Powierzchnia zabudowy wynosi 574,62 m2, po­wierzchnia użytkowa 1349,48 m2, a kubatura budyn­ków 5620,03 m3.

Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.