Dyplom uznania
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Remont konserwatorski elewacji i fragmentu piwnic w Warszawie
przy ul. Czackiego 21/23

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Bank Polska Kasa Opieki SA, Warszawa
EKOINBUD Sp. z o.o., Gdańsk
Pracownia Projektowa Studio B-A, Warszawa
mgr inż. Marcin Piórkowski
tech. Joanna Benderz
mgr inż. arch. Jan Beyga (architektura)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Budynek znajduje się w centrum Warszawy. Stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.
Podczas wszystkich poprzednich konserwatorskich renowacji elewacji używano materiały na bazie cementu, przysłaniając zniszczone pierwotne powierzchnie kamienne i wyprawy tynkowe. Następne remonty wiązały się ze stosowaniem cienkowarstwowych wypraw, nie tylko zakrywających coraz mniej czytelny rysunek wystroju elewacji, ale także utrudniających dyfuzję pary wodnej, co skutkuowało dezintegracją strukturalną materiałów występujących w elewacji.
W trakcie prowadzonych ostatnio prac remontowych, po usunięciu wtórnych nawarstwień w postaci wypraw cementowych i warstw malarskich, na elewacji pojawiły się dodatkowe elementy wystroju z piaskowca. Ich stan był miejscami bardzo zły. Po zebraniu danych co do zakresu koniecznych prac konserwatorskich, przy udziale przedstawicieli Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i za aprobatą inwestora, podjęto próby ratowania elementów kamiennych. Okazały się one pomyślne i w związku z tym podjęto działania w kierunku przywrócenia pierwotnego wystroju elewacji.
Z uwagi na to, że budynek znajduje się w strefie podziemnych cieków dopływowych Wisły, a jego fundamenty są wykonane z cegły – rozwinął się proces degradacji tego materiału. Konieczne było wykonanie przepony poziomej na całej długości fundamentów oraz wzmocnienie struktury ścian fundamentowych przez wykonanie nawierceń w szachownicę 15×15 cm mijankowo i zainiektowanie specjalistycznym materiałem.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2098,00 m2, powierzchnia użytkowa 4697,00 m2, a kubatura budynku 31 800,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 6 miesięcy.