Nagroda III stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, etap II – przebudowa stawu północnego w Parku im. Franciszka Kachla
w Bytomiu

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
SYNKRET SA, Bytom
Plus8.pl s.c. M. Górczyński, Ł. Pluta, R. Seemann, Zabrze
mgr inż. Ryszard Stec
tech. Roman Jankowski
mgr inż. arch. Łukasz Pluta (architektura), mgr inż. Zbigniew Mateja (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 
Zadaniem było usunięcie odpadów stałych zgromadzonych na dnie stawu północnego oraz na terenie wokół niego przez likwidację dzikich składowisk odpadów. Etap II obejmował przebudowę stawu północnego oraz przebudowę zieleni na terenie o łącznej powierzchni 5,17 ha, stanowiącym część parku zabytkowego. Przebudowa miała na celu oczyszczenie terenu z odpadów, zahamowanie jego degradacji i ochronę wartości przyrodniczo-krajobrazowych, a także poprawę wartości estetycznych, przyrodniczych, kulturowych i funkcjonalnych terenu.
W ramach przebudowy i rewitalizacji stawu wykonano:

  • przebudowę stawu północnego o powierzchni około 1 ha: pogłębienie stawu, oczyszczenie i usunięcie nagromadzonej warstwy osadu dennego, uszczelnienie dna ekranem iłowym, usunięcie odcieków, wykonanie żwirowego balastu na dnie, zmianę kształtu linii brzegowej,
  • nowe skarpy stawu, nasypy, ekrany iłowe, wzmocnienie skarp siatką,
  • zlikwidowano wyspę zbudowaną z osadów dennych,
  • dwie nowe wyspy stawu, oparte na skrzyniach gabionowych wypełnionych kamieniami,
  • rozbiórkę tymczasowego zbiornika wyrównawczego na osad i zbudowanie nowego,
  • usunięcie 20 000,00 m3 wody ze stawu oraz jego ponowne napełnienie.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 14 821,40 m2, a powierzchnia użytkowa terenu rewitalizowanego 51 700,00 m2.
Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.