Nagroda II stopnia
Obiekty komunikacji drogowej i kolejowej 
(Grupa VIII)

Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Główny wykonawca robót mostowych:
Jednostka projektowa:
Nadzór inwestorski:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci konstrukcji:
Województwo Opolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, Częstochowa

Nowak – Mosty Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
SWECO Engineering Sp. z o.o. (Dawniej Transprojekt Kraków), Kraków
Konsorcjum firm: ROAD-SKAN-EXPERT, Pszczyna, eR GRUPA Sp. z o.o., Katowice
mgr inż. Grzegorz Zbroszczyk
mgr inż. Adrian Miś, mgr inż. Mariusz Komrauz (branża drogowa),
mgr inż. Wojciech Otto, mgr inż. Ireneusz Kłysz (branża mostowa)

mgr inż. Marcin Błachut (główny projektant branży drogowej),
mgr inż. Maciej Olejarczyk (główny projektant branży mostowej)

Budowę do konkursu zgłosili inwestor i generalny wykonawca.


 

Budowa ciągu komunikacyjnego obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 obejmowała część drogową i mostową. Zbudowano nowe drogi klasy G łącznej długości 5,3 km, przebudowano i zbudowano odcinki innych dróg łącznej długości 1,64 km. Zbudowano drogi transportu rolnego łącznej długości 3,58 km, skrzyżowania i rondo (5 typu i 3 ronda zwykłe) oraz miejsce kontroli pojazdów. W części mostowej wykonano też wiadukt PG-01 nad drogą do śluzy Wróblin, most MD-02 nad rzeką Mała Panew oraz wiadukty WD-04 nad linią kolejową PKP i bocznicą do Elektrowni Opole, WD-06 wiadukt nad linią kolejową PKP, WD-07 nad ulicą Elektrownianą. Obwodnica usprawnia ruch drogowy w rejonie dzielnicy Wróblin miasta Opola i miejscowości Czarnowąsy (obecnie dzielnica Opola). Część obwodnicy położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (obszary zalewowe) została zaprojektowana i wykonana tak, aby mogła funkcjonować w trakcie powodzi porównywalnych do powodzi w roku 1997 i 2010. Uzyskano to dzięki wyniesieniu jezdni i systemu odwodnienia (elementów kanalizacji deszczowej) ponad poziom wód powodziowych. Jednocześnie obwodnica praktycznie nie wpływa na piętrzenie się wód powodziowych, a tym samym – na zmianę granic obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
Powierzchnia zabudowy wynosi 146 400,00 m2. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.