Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

ogłasza

Konkurs PZITB
„Budowa Roku 2023”
edycja XXXIVWARUNKI KONKURSU

Warunki konkursu oraz formularze zgłoszeniowe w pliku *.PDF

1. CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs służy promocji uczestników procesu inwestycyjnego.

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu są nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane, albo proces inwestycyjny ze wszystkich rodzajów budownictwa, zakończone nie później niż do końca I kwartału 2024 roku.

3. ZASADY UCZESTNICTWA

3.1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym, z polską osobowością prawną, a więc:

 • inwestor lub inne jednostki przygotowujące inwestycję do realizacji,
 • wykonawca robót budowlano-montażowych: generalny lub główny.

3.2. Zgłaszający do Konkursu powinien (przed zgłoszeniem) powiadomić o swoim zamiarze główne jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym.

3.3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszych warunków.

3.4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapewnienia wizytującym sędziom możliwości szczegółowych oględzin obiektu budowlanego, a także do udostępnienia jego pełnej dokumentacji technicznej, w tym dotyczącej organizacji i przebiegu całego procesu inwestycyjnego (w przypadku zgłoszenia procesu inwestycyjnego)..

3.5. Zgłaszający przedkłada oświadczenie o możliwości dysponowania prawami autorskimi do dokumentacji fotograficznej, wraz z prawem przenoszenia takich praw na organizatora konkursu.

3.6. Zgłaszający jest zobowiązany uiścić wpłatę wpisową za uczestnictwo w Konkursie w wysokości:

 • 4 000 zł + 23% VAT od obiektu budowlanego o nakładach inwestycyjnych do 2 mln zł,
 • 6 000 zł + 23% VAT od obiektu budowlanego o nakładach inwestycyjnych do 5 mln zł,
 • 8 000 zł + 23% VAT od obiektu budowlanego o nakładach inwestycyjnych do 20 mln zł,
 • 10 000 zł + 23% VAT od obiektu budowlanego o nakładach inwestycyjnych do 100 mln zł,
 • 12 000 zł + 23% VAT od obiektu budowlanego o nakładach inwestycyjnych powyżej 100 mln zł.

W przypadku wycofania się składającego deklarację przystąpienia do Konkursu wpłata wpisowa nie będzie zwracana.

4. ORGANIZACJA KONKURSU

4.1. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa spośród członków Związku oraz instytucji współorganizujących i sponsorujących. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest:

PZITB Zarząd Główny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel. (22) 827 02 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.2. Komitet Organizacyjny powołuje Sąd Konkursowy i zatwierdza regulamin jego pracy oraz popularyzuje Konkurs i jego laureatów.

4.3. Sędziowie Sądu Konkursowego wizytują i oceniają obiekty budowlane oraz proces inwestycyjny według kryteriów zawartych w punkcie 5. Warunków Konkursu.

5. KRYTERIA OCENY

Ocena obejmuje:

 • jakość robót,
 • organizację budowy i czas jej realizacji,
 • rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy,
 • bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia,
 • przebieg i formę finansowania inwestycji,
 • koszty realizacji obiektu budowlanego,
 • rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym,
 • udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego,
 • wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu
6. TRYB DOKONYWANIA OCENY

6.1. Postępowanie jest trzyetapowe:

 • etap I – formalne rozpatrzenie dokumentów przesłanych przez zgłaszających; o decyzji uczestnicy są powiadamiani pisemnie w terminie 60 dni od daty zgłoszenia,
 • etap II – wstępna ocena obiektu budowlanego na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji lokalnej,
 • etap III (finał) – szczegółowa analiza dokumentów oraz wniosków wynikających z wizji lokalnych.

6.2. W odniesieniu do każdego z obiektów budowlanych i procesów inwestycyjnych zgłoszonych do Konkursu jest prowadzona osobna ewidencja dokumentów i arkusz ocen.

6.3. Komitet Organizacyjny, w porozumieniu z jednostkami zgłaszającymi udział w Konkursie, których obiekty budowlane zgłoszono do Konkursu, organizuje imprezy prezentujące uczestników Konkursu oraz promujące jego laureatów przez:

 • Informacje i konferencje prasowe.
 • Specjalne wydawnictwo o wynikach Konkursu.
 • Publikacje prasowe oraz programy w radio i TV.
7. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Zgłoszenie do Konkursu powinno nastąpić do 29 lutego 2024 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Zgłoszenie należy przesyłać na adres:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Zarząd Główny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

z dopiskiem Budowa Roku 2023

Wpłaty za uczestnictwo w Konkursie dokonuje się na konto Zarządu Głównego PZITB:

BANK MILLENNIUM Warszawa
Nr konta 52 1160 2202 0000 0000 5515 6493

z dopiskiem Budowa Roku 2023

8. LAUREACI KONKURSU

8.1. Nagrody są przyznawane w przyjętych przez Sąd Konkursowy grupach obiektów budowlanych.

8.2. W każdej grupie budownictwa przewiduje się przyznanie:

 • nagród I stopnia – Tytułów „Budowa Roku”
 • nagród II stopnia
 • nagród III stopnia

8.3. Sąd Konkursowy, w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym, może przyznać nagrody lub wyróżnienia specjalne.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Orzeczenia Sądu Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Interpretacja Warunków Konkursu należy do kompetencji Komitetu Organizacyjnego.

Komitet Organizacyjny
Konkursu PZITB BUDOWA ROKU