Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką
i ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów
do ul. Zakopiańskiej w Krakowie

Inwestor: Prezydent Miasta Krakowa
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: BUDIMEX S.A., Warszawa (lider),
FERROVIAL CONSTRUCCION SA, Madryt (partner)
Jednostka projektowa: Zespół Projektowy pod przewodnictwem BUDIMEX S.A., Warszawa
Nadzór inwestorski: Trasa Łagiewnicka S.A., Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Wójcik
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Migdał
Główny projektant konstrukcji: mgr inż. Krzysztof Markowicz

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Trasa Łagiewnicka stanowi element III obwodnicy miasta, która docelowo ma się stać główną arterią ruchu międzydzielnicowego, odciążając rejony położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego centrum. Trasa jest zlokalizowana w południowo-zachodniej i południowej części Krakowa, na terenie dzielnic VIII, IX i XI. Trasę zrealizowano na obszarze o zróżnicowanym zagospodarowaniu, od nieużytków i drobnych upraw rolnych, po zabudowę jednorodzinną oraz tereny zakładów, baz przemysłowych i osadników odpadów poprzemysłowych. Trasa przechodzi także w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej o dużej intensywności. W ujęciu wartościowym Trasa Łagiewnicka jest największą zrealizowaną dotychczas inwestycją infrastrukturalną Krakowa i jednocześnie jedną z największych zrealizowanych inwestycji samorządowych w kraju – koszt projektu oraz robót budowlanych wyniósł około 684 mln zł. W trakcie prac zużyto m.in. około 20 990 t stali i około 207 500 m3 betonu. Realizacja tuneli TD-01, TD-04 i TD-12 wymagała wykonania około 60 000 m2 ścian szczelnych. Budowa Trasy Łagiewnickiej wymagała rozwiązania szeregu skomplikowanych problemów formalno-prawnych i inżynierskich, a w szczególności: posadowienie tunelu TT-09/TD-10 na obszarach osadników poprodukcyjnych byłej fabryki sody kaustycznej Solvay, realizację tunelu TD-04 w wąskim pasie drogowym pomiędzy istniejącą zabudową jednorodzinną, przy wysokim poziomie wód gruntowych, realizację węzła drogowo-tramwajowo-kolejowo-rzecznego w rejonie ul. Zakopiańskiej. Realizacja trasy wymagała przeniesienia rzeki Wilgi do nowego koryta. Wąski pas dostępnego terenu wymusił na projektancie i wykonawcy rozwiązania problemu przepuszczenia pod trasą będącego w kolizji z konstrukcją nawierzchni potoku Urwisko i kanału burzowego. Wykonano w tym celu 2 układy syfonowe rur żelbetowych oraz rur GRP z wielkogabarytowymi komorami wlotowo-wylotowymi. Zakres robót obejmował roboty drogowe, mostowe i tunelowe, tramwajowe, kolejowe, melioracyjne, kanalizację: deszczową, ogólnospławną i sanitarną oraz sieci wodociągową, gazową, teletechniczną, energetyczną i oświetleniową, małą architekturę, a także sygnalizację świetlną i monitoring, systemy tunelowe. Całość prac wykonano w ciągu 66 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1